BİREYSEL ABONELİK

Nüfus cüzdanının fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarasını belgeleyeceklerdir.)

Mal sahibi ise tapunun fotokopisi, kiracı ise kira kontratı aslı ile birlikte fotokopisi.

Binada doğalgaza geçmek için %51 'lik apartman yönetim kurulu kararı. (Noter Tasdikli)

Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)

Mal sahibi veya vekili noterden alınan vekaletname ile, kiracı ise mal sahibinden alacağı yazlı muvafakatname ile abonelik başvurusunda bulunabilirler. (Mal sahibine ait tapu fotokopisi ibraz edilecektir.)

Yapı izin belgesi veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.

Abone Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir. Bağlantı Bedeli anlaşmanın imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

MERKEZİ ABONELİK

Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.)

Tapunun fotokopisi.

Binada doğalgaza geçmek için %51 'lik apartman yönetim kurulu kararı (Noter Tasdikli)

Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)

Yapı izin belgesi veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.

Apartman kaşesi

Abonelik Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir.

Ayrıca; Merkezi sistem abonelikleri apartman yönetimi adına yapılmakta olup, bu durumda ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Apartman yönetiminin vekaletname verdiği (Noterden) üçüncü bir şahıs ile de abonelik işlemleri yapılabilmektedir.

Merkezi sistem aboneliğinde abone bağlantı bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir.

NOT : Tercih edilen ısınma şekli (Merkezi ve/veya bireysel) Apartman yönetim kurulu kararında belirtilmiş olmalıdır.

Tapu belgesinin ibraz edilememesi halinde, Mal Sahibi olduğuna dair belge ibraz edilecektir.

Yukarıda belirtilen belgeleri ibraz eden istek sahibi adına abone türüne göre bilgisayar ortamında hazırlanmış olan program çerçevesinde Abone Bağlantı İşlemi dilekçesi alınarak bilgisayara kaydı yapılır.

Dilekçeye bilgisayar ortamında otomatikman numara verilir. Abone Bağlantı İşlemi Dilekçe pusulasının bilgisayardan dökümü alınarak ilgilisine imzalatılır ve bir sureti istekliye verilir.

İstek sahibi yukarıda istenilen belgelerin tamamını ibraz edemediğinde yine dilekçe kabulü yapılır. Ancak; dilekçenin kabul edildiği gün içerisinde istenilen diğer belgelerin de tamamını ibraz etmek mecburiyetindedir. Aksi taktirde dilekçesi mesai bitiminde bilgisayar ortamında otomatikman iptal edilir

ABONELİK BAĞLANTI İŞLEMİ

Dilekçesi kabul edilen istek sahibinin istenilen belgelere ve de Abone grubu ve abone tipine göre bilgisayar kayıtlarına kaydı yapılır.Girilen bilgilere göre istek yerine ait ödenmesi gereken Abone bağlantı bedeli (sayaç bedeli dahil) otomatik olarak bilgisayar ortamında hesaplanarak belirlenir. Abone Bağlantı Bedeli tahsil edildiğinde yine bilgisayar otomatikman istek yerine ait Abone Referans No' sunu verir. Bu numara bir nevi tesisat numarası olup, hiçbir zaman değişmez.

Abone Bağlantı Bedeli Tahsil edildikten sonra istek sahibi ile Abone Bağlantı Anlaşması yapılır. Bağlantı Anlaşması yine otomatik olarak bilgisayara kayıt edilerek 2 nüsha dökümü alınır. İşlemi yapan büro elemanı, Müşteriler Şefi ve abone, bağlantı anlaşmasını imzaladıktan sonra bir sureti aboneye verilir. Bağlantı anlaşmasını imzalayan İstek Sahibi artık abone diye anılır.

Abone Bağlantı Anlaşması (İlk Abonelik); genelde Mal Sahibi veya vekili tarafından yapılır.